Remont sal lekcyjnych z wymianą oświetlenia 2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku przy ulicy Słowackiego 4 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie remontu sal lekcyjnych z wymianą oświetlenia (105,212) której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł., wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Prawo zamówień Publicznych w oparciu o art.2, ust. 1, pkt.1

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe - Labolatoria Przyszłości 2022

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu „Dostawa wyposażenia szkoły w ramach
inicjatywy Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza
Słowackiego w Białymstoku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa Artykułów Żywnościowych Do Stołówki Szkolnej 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego

ul. Słowackiego 4, 15 – 229 Białystok

Tel./fax: 85 741-65-13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2.Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku. Ilość zamówionych produktów została wskazana w formularzu cenowym – załączniki do oferty. Ilości wskazane w załączniku nr 1 – 9 do formularza ofertowego są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawwielkościach podanych w pakietach. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od  wystawienia faktury przez Dostawcę.

3.Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2021r. do 31.08.2022r. Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.Dodatkowe informacje na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać  nr  tel. 85741-65-13 wew. 17, p. Jarończyk Aneta

5.Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu powinni złożyć ofertę cenową na wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia według załączonego wzoru oferty z podziałem na poszczególne pakiety.

6.Kryteria wyboru oferty:

-        najniższa cena brutto.

7.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, ul. Słowackiego 4 w godz. 900 – 1400 w formie pisemnej osobiście lub listownie. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie następująco opisanej: nadawca, adresat, nazwa zadania,pakietu.

8.Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 14.07.2021r. do godz. 1100 sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, ul. Słowackiego 4. Otwarcie ofert 12.08.2021r. godz. 11.00.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

Im. Juliusza Słowackiego

w Białymstoku

mgr Zofia Zachowicz-Michałowska

Załączniki:

1.Formularz ofertowy (wersja.pdf)

2.Formularz pakietowy I - IX

I. Artykuły spożywcze

II.Warzywa i owoce świeże

III.Ziemniaki

IV.Mrożonki (ryby, warzywa, owoce)

V.Mleko i produkty mleczne

VI.Jaja kurze

VII.Pieczywo

VIII.Mięso i przetwory mięsne

IX.Artykuły spożywcze - woda

3.Wzór umowy

 

 

POWYŻSZE ZAPROSZENIE NIE JEST ZAPYTANIEM O CENĘ W ROZUMIENIU ART. 69 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Podkategorie