Regulamin świetlicy

REGULAMIN  ŚWIETLICY

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Słowackiego w Białymstoku
(stanowi załącznik nr 8  do Statutu Szkoły )
 
§1
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów prawnych), szkoła organizuje  świetlicę.
2. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach, w których liczebność jednej nie powinna przekraczać 25 uczniów.
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia pozalekcyjne jako forma działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły.

§2
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

§3
Do form pracy  świetlicy należy w szczególności:
 1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy.
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu.
 3. Rozwijanie zamiłowań, uzdolnień i zainteresowań poprzez organizację zajęć w tym zakresie.
 4. Organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury i nawyków dbania o środowisko, w jakim żyjemy.

§4
Świetlica prowadzi zajęcia w godzinach ustalonych w corocznym planie organizacji pracy szkoły.

§5
Za organizację pracy wychowawczej świetlicy odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

§6
Obowiązki nauczyciela –wychowawcy świetlicy:
1. Troska o fizyczne i psychiczne zdrowie dziecka, o jego prawidłowy rozwój fizyczny poprzez:
a) prowadzenie zajęć ruchowych,
b) organizowanie zajęć na świeżym powietrzu,
c) wyrabianie nawyków higienicznych i proekologicznych, dbałości o zdrowie, dbałości o sprzęt.
2. Wyrabianie wrażliwości i aktywności twórczej dziecka poprzez:
 a) wypowiadanie się dziecka poprzez formy teatralne i muzyczne,
 b) udostępnianie dzieciom dorobku kulturalnego własnego narodu
3. Wdrażanie dzieci do systematycznego i samodzielnego odrabiania prac domowych.
4. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień poprzez:
 a) prowadzenie różnorodnych form zajęć świetlicowych (żywego słowa, teatralnych, czytelniczych, umuzykalniających, plastycznych),
 b) organizowanie i motywowanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach
5. Współdziałanie z rodzicami, opiekunami, wychowawcami, nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym w celu bliższego poznania i umiejętnego rozwiązywania problemów dzieci przebywających w świetlicy .

§7
1. Do świetlicy  przyjmowani są uczniowie z klas I-III, dzieci obojga rodziców pracujących, samotnie wychowujących dzieci, z rodzin wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz dzieci z rodzin zastępczych.
 2. Rekrutacja uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów) w wyznaczonym terminie - załącznik nr 1.
3. O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje komisja w składzie: wicedyrektor szkoły, koordynator świetlicy, wychowawcy świetlicy.
4. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do niej przez okres jednego miesiąca, zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.

§8
1. Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą być wyłącznie odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez inne osoby upoważnione przez rodziców we „Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy".
2. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) pisemnego oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samodzielnie wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót do domu.
3. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci tj. do czasu określającego koniec pracy świetlicy.
4. W przypadku nagminnego nieodbierania dziecka ze świetlicy w określonym czasie, spóźnienia będą odnotowywane, a następnie przeprowadzane rozmowy z  pedagogiem i dyrekcją szkoły.

§9
Zachowanie uczniów w świetlicy, nagrody i kary określa załącznik nr 2.

                                                                                                                 Załącznik nr 2

Zachowanie uczniów w świetlicy, nagrody i kary

Staramy się, aby nam było dobrze i z nami również.

•    Świetlica to nasz drugi dom i tylko od nas zależy, czy będziemy w nim czuli się dobrze.
•    W świetlicy mówimy półgłosem - nie krzyczymy!
•    Nie biegamy.
•    Wszyscy troszczymy się o porządek i estetyczny wygląd świetlicy.
•    Dbamy o wygląd osobisty.
•    Szanujemy gry i zabawki w świetlicy oraz własność innych osób.
•    Jesteśmy dobrymi koleżankami i kolegami.
•    Wykonujemy polecenia wychowawców.
•    Nie opuszczamy świetlicy bez zgody wychowawcy.
•    Uczymy się samodzielnej pracy. Starannie i sumiennie odrabiamy pracę domową

Nagrody
1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę.
2. Wyróżnienie na piśmie.
3. Pochwała wobec rodziców.
4. Nagroda na zakończenie roku szkolnego.

Kary
1. Upomnienie przez wychowawcę.
2. Nagana udzielona wobec grupy.
3. Powiadomienie rodziców.
4. Zawarcie kontraktu z uczniem, rodzicami, wychowawcą.
5. Nagana na piśmie udzielona przez dyrektora szkoły.
6. Zawieszenie w prawach uczestnika świetlicy.

Zasady przyjmowania uczniów do świetlicy
w roku szkolnym 2021/2022

1. Do świetlicy szkolnej są przyjmowane dzieci z klas I - III na podstawie ustaleń szkolnej komisji kwalifikacyjnej.
2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci obojga rodziców pracujących, samotnie wychowujących dzieci, z rodzin wielodzietnych oraz dzieci z rodzin zastępczych.
3. Termin składania Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy - od  18.03.2021 r. do 22.04.2021r.
4. Wniosek złożony po terminie będzie rozpatrzony do 20 września 2021r.
5. Zainteresowani rodzice wypełniają i składają wniosek u wychowawców świetlicy, bądź w sekretariacie szkoły.
6. Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie podana do wiadomości do dnia 30.06.2021r.

7. Kolejne rekrutacje będą się odbywały na bieżąco w zależności od ilości miejsc.


Ważne informacje

1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00 – 16.30 .
2. Rodzice lub osoby upoważnione na podstawie pisemnego oświadczenia, zobowiązują się do punktualnego odbierania dzieci ze świetlicy (od godziny 16.30 odpowiedzialność za dziecko ponoszą opiekunowie dziecka).
3. Przewidywany samodzielny powrót dziecka do domu możliwy będzie na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców określającego dni i godziny wyjścia.
4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad zachowania.
5. Za celowe zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność  materialną ponoszą rodzice.
6. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów ( telefony, zabawki elektroniczne).

7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznej aktualizacji danych podanych we wniosku.
8. W świetlicy obowiązuje przez cały rok zmiana obuwia.
9. Odbierać  dziecko ze świetlicy mogą rodzice ( opiekunowie prawni ) bądź osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest do powiadomienia o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie, którzy posiadają pisemne zezwolenie rodziców na samodzielny powrót do domu muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.
10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem). Dziecko bez pisemnego zezwolenia rodziców na samodzielny powrót do domu nie może opuścić świetlicy.