Szkolny Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników i  materiałów edukacyjnych zwany dalej „regulaminem”, reguluje:
   a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych,
   b) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,
   c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
2. Każdy uczeń i jego rodzic powinien zaznajomić się z regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

4. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem .Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

 

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1. Podręcznik  i inne materiały edukacyjne  biblioteczne stanowią własność szkoły.

2. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji celowej winny być użytkowane przez minimum 3 lata.

 
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Użytkownicy podręczników szkolnych

 Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później.
  

Okres wypożyczenia

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy.
 3. Termin ich zwrotu w  danym roku szkolnym ok. Dyrektor Szkoły.
 4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 

Procedura wypożyczania podręcznika

1. Wraz z pobraniem podręczników lub  materiałów edukacyjnych wychowawca klasy ma obowiązek przygotować odpowiednią ilość egzemplarzy oświadczenia dotyczącego użyczenia podręcznika rodzicom ucznia

2. Wraz z przekazaniem podręcznika lub materiałów edukacyjnych wychowawca ma obowiązek odebrać podpisany przez rodzica egzemplarz oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej do dnia 15 września.


Zmiana Szkoły

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
2. W tym momencie przestaje obowiązywać oświadczenie dotyczące użyczenia podręcznika, co potwierdza bibliotekarz, wydając rodzicowi stosowne potwierdzenie.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY EDUKACYJNE

 

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książek.
2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
3. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
4. Przed  terminem zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówkiem.

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

Zakres odpowiedzialności

1. Rodzic ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych

2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu na podstawie protokołu załącznik nr 2:
  - kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
3. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły.
4. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników , stosownie do treści oświadczenia dotyczącego użyczenia podręcznika,  szkoła wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty

 

ZWROT PODRĘCZNIKÓW

1. W przypadku niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie określonym w niniejszym Regulaminie szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
2. Wartość nieoddanych w terminie podręczników określa Dyrektor szkoły.
3. W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu niezwróconego w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego, stosownie do treści oświadczenia dotyczącego użyczenia podręcznika, szkoła wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor szkoły.
3. Decyzje z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor szkoły.

 

Podstawa prawna

Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I – VI szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.