Informacje ogólne

 

 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA POSIŁKÓW

W ROKU SZOLNYM 2023 / 2024


 

 

W przypadku chęci zgłoszenia dziecka na obiady rodzic/prawny opiekun powinien wypełnić formularz zamieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka lub do pobrania                  w sekretariacie szkoły („Karta zgłoszenia dziecka do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej”). Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia.

 

Obiady w naszej szkole są wydawane od 11 września 2023 r.

 

Koszt jednego obiadu 5,50 zł

 

Wpłaty za obiady przyjmowane są w sekretariacie szkoły tylko przez pierwszych pięć dni roboczych danego miesiąca oraz można dokonać wpłat tylko przelewem internetowym na konto Bank PeKaO SA 73 1240 5211 1111 0010 4708 0912 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, tytułem: opłata za obiady (imię i nazwisko dziecka), kl….., za m-c ……. W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty.

 

W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty w wyznaczonym terminie, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom oraz do kosztu obiadu będą naliczane odsetki.

 

WAŻNE! PROSIMY NIE DOKONYWAĆ WPŁAT ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2024r. W GRUDNIU 2023r.

 

W roku szkolnym 2023 / 2024 roczna jednorazowa oplata na Fundusz Stołówkowy wynosi              20 zł. uiszczana we wrześniu. Wpłatę można dokonać tylko przelewem internetowym na wydzielone konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Białymstoku,                                       na konto Banku PeKaO SA 91 1500 1083 1210 8009 6274 0000

 

Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły - tel. 085 74-16-513 lub u intendenta, nie później niż do godziny 15.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego nieobecność. Kwota za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość w kolejnym miesiącu. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka, porcja dziecka jest liczona i rodzic jest zobowiązany do pokrycia kosztu tego posiłku.

 

Harmonogram płatności znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

 

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY.       

 

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków techniczno – organizacyjnych spełniających wymagania HACCP liczba miejsc jest ograniczona do 400 uczniów