Dziecięcy Telefon Zaufania

Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12

Czat internetowy - czat.brpd.gov.pl.

 

Dziecięcy Telefon Zaufania jest miejscem dla wszystkich młodych ludzi zmagających się z problemami, w którym mogą oni zostać wysłuchani

i otrzymać pełne wsparcie oferowane przez specjalistów.

Z ww. numeru interwencyjnego mogą korzystać także osoby dorosłe, które chcą zgłosić zaobserwowane problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.

Z Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również korzystać uchodźcy

i cudzoziemcy. Przy telefonie i czacie dyżurują specjaliści posługujący się językiem ukraińskim i rosyjskim - grafik ich dyżurów można odnaleźć pod adresem; https://brpd.gov.pl/2022/08/31/uwaga-nowy-grafik-pomocy-psychologicznej-i-prawnej poukrainsku/.

Prawnik specjalizujący się w prawach uchodźców i cudzoziemców dyżuruje

w poniedziałki w godzinach od 18:00 do 20:00

tyt

PLACÓWKI I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE DZIECKO I RODZINĘ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – ul. Malmeda 8, (tel. 85 732 20 52)-organizuje różnorodne formy pomocy rodzinom potrzebującym.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 – ul. Mazowiecka 35, adres tymczasowy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3 (tel. 85 742 34 34) – pomaga dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dotyczących zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce, trudności wychowawczych, emocjonalnych, zaburzeń w zachowaniu.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi – ul. Mickiewicza 31/2 (tel. 85 732 86 66).

Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii – ul. Orla 6 b (tel.85 746 06 23) – udziela pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, z problemem przemocy.

Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „ETAP” - ul. Włókiennicza 7 (tel. 85 744 52 24) – pomaga osobom eksperymentującym i uzależnionym od środków psychoaktywnych, komputera, internetu, hazardu oraz ich rodzinom.

Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna „MONAR” - ul. Berlinga 8 (tel. 85 651 65 64) - pomaga osobom eksperymentującym i uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – ul. Włókiennicza 7 ( tel.85 744 50 28) – wspiera i pomaga osobom dotkniętym problemem przemocy domowej, kryzysem małżeńskim, konfliktem rodzinnym, utratą, żałobą, osieroceniem, wypadkiem, katastrofą, klęską żywiołową, trudnościami wychowawczymi, bezradnością, długotrwałą chorobą i innymi problemami.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Szpital Kliniczny ul. Waszyngtona 17 (tel. 85 745 07 88) – prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi.

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży „EUREKA” – ul. Wesoła 17/1 (tel. 533 544 633).

Centrum Pomocy Dzieciom – ul. Gen. F. Kleeberga 8 (tel./fax: 85 652 54 94, 690 955 000 - kompleksowa pomoc: pod jednym dachem krzywdzone dziecko i jego rodzina otrzymują wsparcie psychologiczne, medyczne, prawne i socjalne.

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży NZOZ „OPOKA” – ul. Antoniukowska 11 (tel. 85  644 144 , 728 29 93 18).

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych - ul. Żurawia 14 (tel. 85 743 40 44) – zapewnia diagnostykę i leczenie dorosłym.

Archidiecezjalna Poradnia Rodzinna – ul. Kościelna 2 - umawianie spotkań (poniedziałki, środy i piątki: 18.00 – 20.00 – tel. 506312676). Pomoc psychologiczna, prawna, duszpasterska, doradztwo rodzinne, mediacje.

Caritas Archidiecezji Białostockiej - ul. Warszawska 32 (tel. 85 651 90 08) – wsparcie dla osób potrzebujących. Działalność charytatywna, opiekuńcza, wychowawcza (organizacja wypoczynku letniego dzieciom) i profilaktyczna. Leczenie i terapia uzależnień. Pomoc prawna, administracyjna i charytatywna migrantom i uchodźcom.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej – ul. Św. Mikołaja 5 (tel. 85 742 65 00) - wspiera rzeczowo osoby potrzebujące. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, wycieczek dzieciom. Prowadzenie zajęć świetlicowych.

Świetlice socjoterapeutyczne oferujące pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji:

Świetlica przy prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia „ELEOS”–  ul. Św. Mikołaja 5 (tel. 85 742 65 00), ul. Warszawska 47 (tel. 85 732 8907),  ul. Św. Proroka Eliasza 3  (tel. 85 665 404 014),

Świetlica socjoterapeutyczna „Nazaret” ul. Stołeczna 5  ( tel. 85 746 66 20),

Świetlica socjoterapeutyczna Caritas „Tęcza”- ul. Warszawska 32 (tel.  85 651 90 08),

Świetlica socjoterapeutyczna przy Stowarzyszeniu „Droga” – ul. Pietkiewicza 8 a (tel. 85 663 90 54).

Placówki zajmujące się diagnozą i terapią osób uzależnionych i ich rodzin:

Poradnia i Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – ul. Żurawia 14   ( tel. 85 743 31 25),

MZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu – ul. Storczykowa 5 ( tel. 85 663 56 76),

NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień – ul. Słonimska 15/1 ( tel. 85 740 45 50),

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych (przy Caritasie) ul. Warszawska 32 ( tel. 85 740-42-22),

NZOZ Stacja Opieki CARITAS Archidiecezji Białostockiej Poradnia Uzależnień – ul. Sienkiewicza 81/9 ( tel. 85 675 09 06).

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny „Nasz Dom”. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” – ul. Proletariacka 21 (tel. 85 652 59 06) – udziela wszechstronnej pomocy dzieciom potrzebującym i ich rodzinom (socjalnej, prawnej, psychologicznej, medycznej, duszpasterskiej).

Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie przy Pogotowiu Opiekuńczym - ul. Orla 2 (tel. 85 741-68-46) - zapewnia pomoc diagnostyczną, psychologiczną, terapeutyczną dziecku i jego rodzinie. 

Ogólnopolski telefon zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”- 0 800 120 002

Telefon zaufania „Monaru” – 85 651 65 64

Telefon zaufania przy Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku – 85 677 27 37

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111

Telefon Zaufania Dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym – 116 123

"Nie pal przy mnie proszę" program edukacji antynikotynowej dla klas I-III

Od stycznia do maja 2014 r. w naszej Szkole będzie realizowany program edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I-III pt: „Nie pal przy mnie, proszę”.

Program ma na celu:

  • uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia;
  • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie;
  • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia;
  • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem;
  • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

 

 

Koordynator programu: Anna Moskwa

Jak ułożyć nieprzytomnego

Jak ułożyć osobę nieprzytomną gdy czekamy na karetkę?

 

Zobacz film!

 

Takie ułożenie człowieka nazywa się pozycją boczną ustaloną.

Zadławienie - jak pomóc

Jak pomóc osobie która się zadławiła?

 

Zobacz, sprawdź, obejrzyj!